جوایز

جوایز

به پاس قدردانی 

ضمن اینکه بار دیگر مراتب سپاس خود را از تک تک  هموطنان عزیزمان که تاکنون افتخار خدمت به انها   را داشته ایم  ؛

اعلام میداریم ،بسیار خرسندیم که به حسن اعتماد وحمایت شما عزیزانی که بزرگترین ومهمترین تصمیم اقتصادیتان را به ما سپردید؛

در شرکت ریمکس و بین ۱۰۰ کشور و با رقابتی بیش از ۱۲۴۰۰۰ مشاورحرفه ای با بیش از ۸۰۰۰ دفتر مستقل توانستیم بین ۲۵ تیم اول دنیا در این شرکت باشیم 

امید انکه به پشتوانه حمایت و اعتماد شما عزیزان همواره قادر به ارایه خدمات بهتر و کیفیت بیشترداشته باشیم.

تیم حمیدرضا صفی پور ونغمه کاشف پور  

 

***********