در رسانه ها

 

Hamid Reza Safipoor from hamid reza safipoor on Vimeo.

 

در تلویزیون

 

 

شوهای تلویزیونی و سمینارها

 

Safipoor-Asia

 

 

 

safipoor1

 

 

 

safipoor2